вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про проект ПРОГРАМИ розвитку малого підприємництва в місті Долинська на 2013 рік

ПРОЕКТ

ДОЛИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 28 листопада  2012 року                                                         №

м. Долинська

Про проект ПРОГРАМИ

розвитку  малого підприємництва

в місті Долинська на 2013 рік      

     Розглянувши проект програми розвитку малого підприємництва в місті Долинська на 2013 рік, відповідно до підпункту 1 пункту а) статті 27, підпункту 1 пункту 2 статті 52 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»

виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

     1. Проект програми розвитку малого підприємництва в місті Долинська на 2013 рік винести на розгляд  сесії Долинської міської ради (додається)

     2. Контроль за виконанням даної програми покласти на Бойченка Ю.П. - першого заступника міського голови з питань виконавчих органів ради.

Міський  голова                                                               С.Зеленокорінний

ПРОГРАМА

розвитку  малого підприємництва

в місті Долинська на 2013 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Програма розвитку малого підприємництва в  місті Долинська на  2013 рік  (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про Національну Програму розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про державну підтримку малого підприємництва”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, Програм діяльності Кабінету Міністрів України (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2000 року №747), доручень Кабінету Міністрів України від 24 травня 2006 року №18874/1/1-06 та інших програмних, законодавчих та нормативно – правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва.

1. Сучасний стан розвитку малого та середнього бізнесу

     Стан економічного і соціального розвитку  міста Долинська

     Загальна характеристика міста :

площа міста –  1274 га

чисельність населення – 19,5 тис.чол.;

специфіка – агропромислова;

     Вирішення проблем економічного і соціального розвитку як держави  в цілому, так і  міста, вимагає розвитку підприємницької діяльності. Малий і середній бізнес є, по суті, одним із дієвих заходів структурної перебудови,  створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами. Це свідчить про достатній внутрішній потенціал малого бізнесу, бажання і можливості широкого прошарку населення забезпечити власними силами свою економічну самостійність.

     У пожвавленні сфери малого бізнесу значну роль відіграє запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва. В місті  сформувався значний прошарок суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. На сьогодні  в місті функціонує понад  250 закладів торгівлі, з них 69, здійснюють реалізацію продовольчих товарів, 165 – непродовольчих товарів, 17-  ресторанного господарства  та  понад   60 – сфери послуг.

     З метою забезпечення населення міста  товарами народного  споживання та надання послуг  в 2012 р.   в місті   за рахунок  коштів  суб»єктів підприємницької  діяльності  відкрито 13  підприємств   сфери обслуговування    загальною площею понад 600 кв.м., з  яких  у 4 магазинах впроваджено   прогресивні форми торгівлі  -  самообслуговування.  

     У сфері послуг відкрито  майстерні : по ремонту автомобілів, комп’ютерів та ювелірних виробів.

     Прогноз основних показників розвитку малого підприємництва м Долинська на 2012 рік  наведено в  Додатку 1

     Терміни реалізації Програми -  з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року.

     Основними напрямками розвитку малого підприємництва  буде більша соціальна спрямованість, прозорість діяльності, активна участь підприємців у вирішенні соціально-економічних проблем міста, співробітництво органів державної влади і громадського об’єднання молодих підприємців у вирішенні питань розвитку молодіжного підприємництва.

2. Головна мета, основні завдання та шляхи реалізації Програми:

     2.1. Головна мета Програми :

- спрямування та координація дій міської ради,  перш за все, на поліпшення бізнес-клімату, створення умов для виходу його з тіні,;

- зростання питомої ваги малого бізнесу в виробничому процесі міста;

- розвиток підприємництва, особливо підприємців – товаровиробників за напрямами: створення і розширення діяльності з виробництва товарів народного споживання;

- збільшення кількості  прибуткових підприємств;

- зменшення кількості збиткових підприємств;

- фінансування з міського бюджету підтримки підприємництва  в сумі  10.0 тис.грн.;

- надання послуг, забезпечення населення продуктами харчування та  вирішення соціальних питань  міста Долинська.    

     2.2.Основні завдання та шляхи їх вирішення 

     Реалізація державної політики у сфері розвитку малого підприємництва в місті та виконання основних завдань Програми буде проводитися у напрямках, які забезпечать поліпшення економічних показників господарської діяльності малого підприємництва, збільшать його внесок у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджетів територій та сприятимуть підвищенню активності і впливу цього сектору економіки на процес становлення громадянського суспільства.

     Основними напрямками Програми є:

- впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності;

- ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості та розширення сектору послуг;

- підтримка напрямків розвитку підприємництва у пріоритетних сферах, насамперед залучення до підприємницької діяльності слабозахищених верств населення, а саме: жінок, молоді, інвалідів та  безробітних

- створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури малого бізнесу в галузях  виробництва, насамперед у  периферійних  зонах  міста,  соціальної сфери та транспорту;

- дотримання  законодавства у сфері регуляторної політики при плануванні регуляторної діяльності, оприлюдненні прийнятті і відстеженні результативності дії регуляторних  актів;

     2.3. Шляхи вирішення :

- створення бази даних привабливих земельних ділянок;

- скорочення терміну отримання дозвільних документів;

- участь в виставках – ярмарках  та інших заходах , які проводяться з ініціативи виконкому міської ради у сфері торгівлі та громадського харчування .

     Основні заходи по реалізації програми розвитку малого підприємництва  на 2012 рік  наведені в   Додатку 2

     3. Очікувані результати виконання Програми

     У результаті  реалізації Програми очікується:

     Збільшення кількості підприємців  фізичних осіб  на 2.4 %; зростання питомої ваги малого підприємництва в загальному обсязі  на  1.5 % ; в  загальному обсязі надходжень   до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого підприємництва  - на 2 %;

     З метою забезпечення населення міста  товарами необхідними  товарами народного  споживання  та послугами в 2013 році планується:

     у сфері  торгівлі:

- відкрити: магазини самообслуговування  по продажу  непродовольчих товарів, торговельні павільйони по продажу продовольчих товарів у периферійних  зонах міста,  загальною площею 500  кв.м.;

- аптечний пункт у західній частині міста;

- організувати в місті   ярмарки:  „Городник- 2013”, „Шкільний базар”  та «Осінній сад»;

- в межах чинного законодавства  здійснювати контроль за якістю продуктів харчування, що реалізуються в магазинах  міста, достовірністю відпуску товарів на ваговимірювальних приладах в магазинах та на ринках  міста, не допускати неорганізованої  та несанкціонованої  торгівлі ;      

- організувати державну повірку  та  клеймування ваговимірювальних  приладів в продовольчих  магазинах , торговельних павільйонах  та ринках міста;

- співпрацювати з  контролюючими органами по  проведенню дієвих  заходів направлених на    легалізацію  робочих  місць, створених у “тіньовому” бізнесі.

     У сфері  послуг :

- створювати суб’єктам підприємницької  діяльності різних  форм  власності  сприятливі  умови для розвитку організованого ринку послуг та  розширення їх асортименту;

- сприяти зниженню цін на  послуги ,  завдяки  розвитку конкурентних  видів  послуг,   що надаються підприємствами міста;

- працювати  із  суб’єктами підприємницької  діяльності різних форм власності по залученню їх до відкриття : автомобільного діагностичного центру,  автомобільного  газозаправочного пункту,   залу комп»ютерних ігор,

     Реалізація заходів Програми дозволить:

- досягти збільшення кількості діючих малих підприємств;

- створити нові робочі місця в сфері малого підприємництва;

- забезпечити збільшення надходження коштів до місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва;

- забезпечити якісне наповнення ринку міста товарами та послугами

- збільшити кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, розширити спектр та підвищити якість їх послуг;

- збільшити питому вагу виробленої малими підприємствами продукції (робіт, послуг) в економіці міста;

- сприяти розвитку  прогресивних форм  торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами за рахунок розвитку  сучасних торговельних об»єктів із  використанням передових торговельних   технологій.

4. Фінансове забезпечення Програми

     Фінансове   забезпечення    Програми    здійснюється   за    рахунок коштів міського бюджету та за  рахунок добровільних внесків  фізичних і юридичних осіб  та інших організацій, зацікавлених  у реалізації Програми  . При формуванні міського бюджету на 2013 рік розглянути питання щодо виділення коштів в розмірі  10.0 тис. грн. на фінансову підтримку підприємництва

5.Організація контролю за виконанням Програми

     Контроль за виконанням Програми здійснюється  виконавчим комітетом міської ради.

ПІДГОТУВАВ:                  _______________              В.Ніколаєв- спеціаліст з питань    

                                                                                   організації торгівлі, побуту та              

                                                                                   захисту прав споживачів

Секретар виконавчого

  комітету міської ради       _______________          В.Ковальчук

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання