вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Долинська

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

від   ___________2013 року                                                                                №                                                                

м. Долинська

Про оренду майна комунальної власності

територіальної  громади міста  Долинська

     Відповідно до пункту  31  статті 26,  статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 10, 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна",  з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної  громади міста  Долинська ,

міська  рада

ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності, (додаток 1).

     2. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди  не переданого  майна , або  у  випадку  відмови   від оренди переданого майна  комунальної власності в новій редакції  (додаток 2).

     3. Затвердити  Методику розрахунку плати за оренду майна комунальної власності (додаток 3).

     4. Затвердити Типовий договір оренди нерухомого майна комунальної власності (додаток 4).

     5. Затвердити Порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна комунальної власності (додаток 5).

     6. Затвердити  Положення  про  надання  в  оренду  майна  , яке  відноситься  до  комунальної  власності територіальної громади  міста ( допоміжні  приміщення -  підвали, сміттєзбірники , колясочні ( кладовки )( додаток  6 )

     7. Затвердити  склад  конкурсної  комісії по  передачі  в  оренду  майна   комунальної  власності   територіальної  громади  міста  Долинська ( додаток 7 )

    8. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 26 вересня 2002 року №78 «Про порядок надання в оренду об’єктів майна комунальної власності  територіальної  громади  міста» ( із  змінами та  доповненнями  ).

     9.  Рекомендувати комунальним  підприємствам, установам, організаціям Долинської  міської  ради пере заключити  наявні  договору  оренди нерухомого  майна  комунальної власності  територіальної  громади  міста ,  відповідно  до  даного  рішення .

     10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Долинської міської ради з  питань  діяльності  ради  депутатської етики , регламенту ,  законності діяльності  громадських  рухів  та  організацій.

 

Міський  голова                                                                                                     С.Зеленокорінний

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від_________2013року №

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста

1. Загальні положення

     1.1. Положення  про  порядок  передачі  в  оренду майна,  що  є  комунальною власністю територіальної громади міста (надалі - Положення), розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна»,  «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших законодавчих актів України.

     1.2. Це Положення застосовується при передачі в оренду, проведенні конкурсу і укладання договорів оренди нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) та індивідуально визначеного майна (транспортні засоби, обладнання, устаткування ) , що є комунальною власністю територіальної  громади міста.

     1.3. Суб'єктами орендних відносин відповідного цього Положення є:    

Орендодавці:

-  Долинська  міська  рада  -  далі - уповноважений орган.

Орендарі:

- юридичні або фізичні особи.

     1.4. Розгляд питань про надання в оренду майна комунальної власності територіальної громад міста,  здійснюється за ініціативою осіб, які відповідно до цього Положення можуть бути орендарями та орендодавцями.

     1.5. Уповноважений орган оприлюднює в газеті «Долинські новини» інформацію щодо майна, яке може бути передано в оренду.

     1.6. Передача майна в суборенду забороняється.

2. Розгляд заяв,  проведення конкурсу на право  оренди  майна  комунальної     власності  територіальної громади  міста  Долинська  та укладання договору оренди

     2.1. Особи, які бажають отримати в оренду майно подають заяву до  уповноваженого органу (голови   міської ради ).

     2.2. У заяві зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище , ім’я, по батькові фізичної особи), місцезнаходження (місце проживання), майно, яке бажає отримати в оренду, а також мета його використання, бажаний термін оренди, інші відомості на розсуд заявника.

     2.3. Набуття права на оренду нерухомого  майна визначається на конкурсних засадах.

     2.4. Розгляд заяви про намір оренди майна комунальної  власності територіальної громади міста , здійснюється  конкурсною комісією.

     2.5. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної  власності територіальної громади міста , (Додаток 2 до рішення  міської  ради  від 21.12.2009 року № 1051).

3. Оцінка майна та розмір орендної плати 

     3.1. Оцінка майна оренди передує укладенню договору оренди.

     3.2. Оцінка майна оренди проводиться з метою визначення його вартості згідно з положенням (стандартами) бухгалтерського обліку та використання її для розрахунку орендної плати.

     3.3. Розмір орендної плати ( стартова ціна) розраховується відповідно до Методики розрахунку плати за оренду  майна комунальної власності територіальної громади міста, (Додаток 3 до рішення  міської ради від  21.12. 2009 року №1051).

     3.4. Розмір орендної плати  за кожний наступний місяць з урахуванням індексу інфляції розраховується балансоутримувачем майна та надається орендарю для оплати.

     3.5. Кошти від оренди майна комунальної власності територіальної громади міста надходять у порядку визначеному  міською радою при затвердженні   міського бюджету на поточний рік. 

4. Договір та умови договору оренди  майна 

     4.1. У відповідності до протоколу конкурсної комісії  балансоутримувач готує договір оренди (Додаток 4 до рішення міської ради від  21.12. 2009 року №1051 в термін  до  3-х   днів   після   проведення   конкурсу   та   подає   на   підпис   сторонам договору.

     4.2. Істотними умовами договору оренди майна оренду  майна комунальної власності територіальної громади міста  є:

 • об'єкт оренди (склад і вартість з урахуванням її індексації);
 • строк, на який укладається договір оренди;
 • орендна плата з урахуванням її індексації;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення;
 • виконання зобов'язань;
 • страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
 • обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;
 • забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня);
 • порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди.
 • сплата всіх належних комунальних платежів;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань.

     За згодою сторін у договорі можуть бути передбачені наступні умови:

- за згодою орендодавця, орендар здійснює капітальний ремонт орендованого майна.

     4.3. Передача та повернення орендованого майна здійснюється на підставі Акту приймання –передачі , який є невід’ємною частиною договору.

     4.4 Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки має переважне право, за інших рівних умов, на продовження договору на новий термін. Конкурс при цьому не проводиться, договори оренди не розриваються, а лише переглядається розмір орендної плати.

     4.5. Орендарю за додатковою угодою можуть надаватися пільги щодо орендної плати згідно Порядку і умов надання пільг щодо орендної плати орендарям майна оренду  майна комунальної власності територіальної громади міста (Додаток 5 до рішення  міської ради від 21.12. 2009 року №1051.)

5. Прикінцеві положення

     Контроль за виконанням умов договорів оренди покладається на сторони договору оренди.

     У разі невиконання або неналежного виконання орендарем своїх обов'язків, згідно з договором   оренди,   орендодавець   зобов'язаний   вжити   заходів   щодо   дострокового розірвання договору на підставі та в порядку, встановленими чинним законодавством.

     Питання, які не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України з питань орендних відносин  та  рішенням  міської  ради.

 

Додаток 2

до рішення  міської ради

від __________2012 року №  

Порядок

проведення конкурсу на право оренди не переданого  майна або  у  випадку  відмови   від оренди переданого майна    комунальної власності

територіальної громади міста

І. Загальні положення 

     1.1. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна оренду  майна комунальної власності територіальної громади міста  (далі - Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди оренду  майна комунальної власності територіальної громади міста у випадках, передбачених чинним законодавством України.

     1.2. Цей Порядок поширюється на такі об’єкти оренди -  нерухоме майно – будівлі, споруди, приміщення, що належать до оренду  майна комунальної власності територіальної громади міста

     1.3. Суб’єкти проведення конкурсу є :

- конкурсна комісія

- орендодавець ( виконавчий  комітет  міської  ради , як орган уповноважений  міської  радою управляти майном  комунальної власності територіальної громади міста - учасник конкурсу (юридичні  або  фізичні особи);

- балансоутримувач майна.

     1.4. Конкурс на право оренди об’єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при оптимальному забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

     1.5. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця.

2. Оголошення конкурсу

     2.1. Конкурс оголошується за ініціативою орендодавця, балансоутримувача майна або за наявності заяв на право  оренди  від двох або більше фізичних чи юридичних осіб (за умови відсутності серед поданих заяв заяви від бюджетної установи, організації, а також комунального підприємства заснованого на майні оренду  майна комунальної власності територіальної громади міста

     У разі надходження однієї заяви про оренду певного об’єкта ( будівлі, споруди, групи приміщень), а другої – про оренду частини цього об’єкта, орендодавець повідомляє другого заявника про те, що розглядається питання про оренду всього об’єкта.

     2.2. Оголошення про проведення конкурсу подається орендодавцем шляхом опублікування інформації в газеті «Долинські новини» не пізніше, ніж за 30 календарних  днів до дати проведення конкурсу.

     2.3. Оголошення про проведення конкурсу повинно містити  наступну інформацію  :

       -  назву об’єкта оренди та його місцезнаходження;

       -   характеристику об’єкта оренди (кількісні, якісні показники тощо);

       -  стартовий розмір орендної плати з розрахунку на один календарний місяць;

       -  кінцевий термін подання заяв на участь у конкурсі;

       -  час та місце проведення конкурсу;

      -  умови конкурсу щодо об’єкта оренди ( у  відповідності до п.3.2 даного Порядку);

      -  адресу, номер телефону, години роботи конкурсної комісії;

       - іншу необхідну інформацію.

     2.4. Одночасно всі особи, що подали заяви про намір оренди до оголошення конкурсу, письмово повідомляються про оголошення конкурсу і необхідність подання нових пропозицій, для яких стартовими пропозиціями мають стати умови відповідного конкурсу.

3. Умови  та процедура проведення конкурсу

     3.1. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи :

 

 

     1) заяву про участь у конкурсі ( якщо учасник конкурсу вже подав заяву на право оренди майна, яка стала підставою для оголошення конкурсу, конкурсна комісія розглядає її);

     2) пропозиції до договору оренди відповідно до умов конкурсу та додаткові пропозиції до договору оренди (варіанти поліпшення орендованого майна)

     Пропозиції надаються у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою(завірені підписом) учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії;

     3) відомості про учасника конкурсу:

     а) для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- завірені державним реєстратором копії установчих документів (статут (положення)), копію свідоцтва про державну реєстрацію  та довідки про включення до ЄДРПОУ;

- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

    б) для учасників, які є фізичними особами:

- копію паспорта учасника конкурсу,  або належним  чином  оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;

- декларацію про доходи суб’єкта підприємницької діяльності або довідку про доходи за останні шість  місяців.

     3.2. Умовами конкурсу є:

-  стартовий розмір  орендної плати;

-  ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;

-  дотримання вимог експлуатації об’єкта.

     Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

- здійснення певних видів ремонтних або ремонтно-реставраційних робіт;

- ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

- створення безпечних та нешкідливих умов праці;

- дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення, тощо.

     3.3. Конкурс проводиться за наявності пропозицій,які відповідають  умовам  конкурсу, від двох або більше фізичних чи юридичних осіб.

     У разі надходження однієї пропозиції ,  яка відповідає умовам конкурсу,   конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про розгляд орендодавцем питання щодо укладання договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником, на початкових умовах.

     У  разі  відсутності пропозицій,  які відповідали б умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся.

     Учасники, які не з’явились або не направили на конкурс своїх повноважних представників,  вважаються такими, що вибули з конкурсу.

     3.4. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається, на  підставі  аналізу пропозицій,  переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями  учасника конкурсу.

     3.5. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, або їх повноважних представників, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені.

     Пропозиції,  подані в конвертах, не оформлених належним чином  або  розкритих (розпечатаних), з неправильними даними про учасника  конкурсу,  не  розглядаються  і  повертаються   заявнику.  Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються 
учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу.

     3.6. Конкурсанти або їх повноважні представники в ході проведення засідання можуть змінювати пропозиції щодо збільшення орендної плати при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

     3.7. На засідання комісії запрошуються представники балансоутримувача майна з правом дорадчого голосу.

     3.8.Основними критеріями визначення переможця є:

  - максимальний розмір орендної плати;

  - обов’язкове оптимальне забезпечення виконання умов конкурсу.

     3.9. Конкурсна комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

     3.10. Після закінчення засідання  конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

- відомості про учасників;

- пропозиції і зобов’язання учасників;

- обґрунтування рішення про визначення переможця.

     3.11. Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні (за наполяганням члена комісії до протоколу заноситься його окрема думка), і затверджується орендодавцем, який повідомляє про результати конкурсу всіх учасників та залишає у себе зазначений протокол.

     3.12. На підставі затвердженого протоколу конкурсної комісії, балансоутримувач майна готує договір оренди.

4. Конкурсна комісія

     4.1. Конкурсна комісія утворюється в кількості 7 осіб. Склад комісії затверджується рішенням  Долинської  міської  ради ( додаток № 7 до даного  рішення ).

     4.2. До складу комісії входять: представники органу, уповноваженого управляти майном, депутати міської  ради  та представники  балансоутримувача  майна.

     4.3. Основними завданнями та функціями комісії є:

- визначення умов та терміну проведення конкурсу;

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- визначення переможця конкурсу;

- складання протоколів та подання їх на затвердження Орендодавця.

     4.4. Комісія розпочинає роботу з моменту затвердження її складу і діє до її припинення відповідно до розпорядження  Уповноваженого органу.

     4.5. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції:

а) організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;

б) скликає засідання комісії;

в) головує на засіданні комісії.

     4.6. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

     4.7. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них не менше 5 чоловік.

Додаток  3

до рішення  міської  ради

 від ___________ року №

Методика

розрахунку плати за оренду майна оренду  майна

 комунальної власності територіальної громади міста

1. Загальні положення

     1.1 Ця Методика розроблена відповідно до чинного законодавства з метою встановлення порядку розрахунку плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста (далі - майна).

     1.2 Орендна плата -це сума платежу,який вносить орендар орендодавцеві за оренду майна.

     1.3  Розмір орендної плати встановлюється за   результатами    конкурсу і зазначається в   договорі між орендарем    та    орендодавцем .

     1.4 Для  розрахунку  розміру орендної плати, з метою  визначення вартості майна,  проводиться  стандартизована (самостійна )оцінка майна, за розпорядженням керівника уповноваженого органу.

     1.5 Стандартизована  оцінка майна здійснюється за залишковою  вартістю на підставі даних   бухгалтерського обліку відповідно до чинних нормативно-правових актів.  У разі коли  орендоване  нежитлове  приміщення є  частиною  будівлі (споруди), стандартизована оцінка такого  приміщення  проводиться з  урахуванням  залишкової  вартості будівлі ( споруди) в  цілому  та  питомої ваги приміщення   у площі  будівлі (споруди)

     1.6. Висновки стандартизованої  оцінки майна про вартість майна заносяться до акту оцінки майна (додаток 1).

     1.7. У разі короткострокової  оренди майна  (до 5 діб) - орендна плата встановлюється на договірних засадах, але не нижче розміру орендної плати, розрахованої  у відповідності до  цієї Методики.

     1.8. Пільги щодо орендної плати  надаються  орендодавцям у відповідності до Порядку і умов надання пільг щодо орендної плати орендарям майна спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл району (додаток 5 )

     1.9. До орендної плати не включаються оплата послуг, які згідно з договором оренди зобов'язується надавати орендодавець (підприємство, організація, на  балансі  яких  перебуває це майно).

     1.10. До орендної плати не включається плата за комунальні послуги, пов'язані з використанням та утриманням орендованих приміщень, у тому числі витрати за електроенергію, тепло,  газ, воду, телефон, водовідведення, вивіз твердих відходів, догляд за прибудинковою територією,  охорона внутрішньої території її упорядкування та витрати на утримання орендованого майна, а також витрати, пов'язані з обслуговуванням  та ремонтом   інженерного    обладнання комунальних  мереж, елементів приміщень. Оплата вищевказаних витрат за надані комунальні послуги оплачується орендарем за рахунок його власних коштів.

     1.11. Розмір орендної плати за оренду нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) установами, закладами, організаціями, що повністю або частково фінансуються з районного та державного бюджету, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування  становить одну гривню на рік за об’єкт, з обов’язковим проведенням орендарем робіт по постійному підтриманню у належному стані орендованого майна.

     1.12. Показники і їх застосування, які використовуються у цій Методиці, коригуються у міру зміни економічної ситуації, введення в дію нових нормативних законодавчих актів, зміни цін і тарифів шляхом внесення змін до цієї Методики.

2. Розрахунок орендної плати

     2.1. Орендна плата розраховується у такій послідовності:
     1) Визначається розмір річної орендної плати за формулою:

Ор.пл = Вп х Б.ст.,

де   Вп  -  вартість  орендованого  майна,  визначена  шляхом проведення   самостійної  оцінки,  грн.;

Б.ст.  -  базова орендна  ставка, визначена згідно з додатком №2

     Якщо орендоване  приміщення  є  частиною   будівлі (споруди),   то   оцінка  вартості  цього  приміщення  проводиться з  урахуванням  вартості  будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де Вп  -  вартість  орендованого  приміщення,  яке є частиною  будівлі (споруди),  грн.;

Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без  вартості  підвальних приміщень,  якщо вони не експлуатуються орендарем),  визначена  шляхом проведення самостійної оцінки, грн.; 
Пп  -  площа  орендованого  приміщення,  кв.м;

Пб - площа будівлі (споруди)  в  цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

     2) На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди:

Ор.пл. міс.=  Ор.пл.: 12 х (К1 х К2 х КЗ х К4 х К5)

де   Ор.пл. – річна орендна плата , визначена за цією Методикою,грн.;

К1,   К2   ,КЗ,   К4, К5  -  коефіцієнти,   що враховують   характеристику   приміщень та  місцезнаходження об'єкта оренди  (додаток 3)

     2.2. При проведенні Конкурсу на право оренди майна, орендна плата розрахована за цією Методикою застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами Конкурсу.

     2.3. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

     2.4. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна  встановлюється на договірних засадах, але не менше як 10 відсотків балансової   вартості орендованого майна.

     2.5. Якщо термін оренди менший чи більший за одну добу  або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати – погодинна орендна плата.

 

Додаток 1

до Методики  розрахунку плати за оренду

майна спільної    власності територіальних

громад міста, селища та сіл  району

 

                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                                             МП

                                                                                                         _____________________________________

                                                                                                          (посада керівника уповноваженого органу)

                                                                                                          _________      ______________________

                                                                                                              (підпис)       (прізвище та ініціали)

                                                                                                          "______" ______________ 200_ р.

 

АКТ

оцінки нерухомого ( окремого індивідуально визначеного) майна

_________________________________________________________________________________

                                                   (повна назва об'єкта оцінки, інвентарний номер)

_________________________________________________________________________________

 

             Підприємство (установа), на балансі якого перебуває майно, що передається в оренду

________________________________________________________________________________

                                                              (код згідно з ЗКПО)

 _________________________________________________________________________________

                                          (повна назва підприємства - юридичної особи)

 

       Комісія, утворена згідно з розпорядженням (наказом ) _________________________________

 ________________________________________________________________________________

                                            (посада керівника органу, що утворив комісію)

 

від "____"__________________ 20___ р. N _________________, у складі голови  _____________________________________________________________________________________

                                    (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

 членів: _____________________________________________________________________________________

                                      (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

       _____________________________________________________________________________________

       _____________________________________________________________________________________

 

на засіданні (протокол від "___"____________ 200_ р. N _________ ) розглянула    результати   оцінки  нерухомого ( окремого індивідуально  визначеного  майна) та   визначила   його  оціночну вартість на "____"______________ 200_ року.

     Комісія підтверджує,  що оціночна  вартість  майна   становить:

 

    Назва об'єкта оцінки                 

Вартість, тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії _________________        _________________________

                                    (підпис)                (прізвище та ініціали)

  Члени комісії: _________________        _________________________

                          _________________        _________________________

                          _________________        _________________________

                          _________________        _________________________

                          _________________        _________________________

 

 "___"________________ 200_ р.

 

Додаток 2
до Методики оцінки об'єктів оренди  

                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                М.П.        ______________________________________
                             (посада керівника органу, установи,
                                   підприємства-орендодавця)

                              _________  _________________________
                              (підпис)    (прізвище та ініціали)

                                  "_____" ______________ 200_ р.
 

                               АКТ
  оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, організації,
       їх структурного підрозділу, що передається в оренду

___________________
(код згідно з ЗКПО)

__________________________________________________________________
           (повна назва цілісного майнового комплексу)

Комісія, утворена згідно з наказом _______________________________

__________________________________________________________________
          (посада керівника органу, що утворив комісію)

від "____"____________________ 200_ р. N _______________, у складі

голови ___________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

членів: __________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

       ___________________________________________________________

       ___________________________________________________________

       ___________________________________________________________

на засіданні (протокол від "___"________________ 200_ р. N ______)

розглянула результати інвентаризації майна і передавальний баланс

__________________________________________________________________
           (повна назва цілісного майнового комплексу)

станом на "_____"___________________ 200_ р. і з урахуванням вимог

Методики оцінки об'єктів оренди визначила його оціночну вартість.

     Комісія підтверджує,  що оціночна  вартість  майна  згідно  з
передавальним балансом і поданими документами становить:

------------------------------------------------------------------

                                                    Вартість

                        Майно                 майна, тис.

                                                    гривень

------------------------------------------------------------------

                I. Майно, що передається в оренду

 1. Основні засоби, усього

 2. Знос основних засобів

 3. Основні засоби за вартістю за вирахуванням
    зносу (ряд. 1 - ряд. 2)

 4. Орендовані основні засоби за вартістю за
    вирахуванням зносу (ряд. З - ряд. 16)

 5. Нематеріальні активи, усього

 6. Знос нематеріальних активів

 7. Нематеріальні активи за вартістю за
    вирахуванням зносу (ряд. 5 - ряд. 6)

 8. Відновна (переоцінена) вартість незавершеного
    будівництва

 9. У тому числі відновна (переоцінена) вартість
    устаткування, що підлягає монтажу

10. Інші необоротні активи

11. Вартість майна, що передається в оренду
    (ряд. 4 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 10)

              II. Майно, що передається на утримання
                       або у схов орендарю

12. Залишкова вартість житлового фонду

13. Залишкова вартість основних засобів об'єктів
    цивільної оборони

14. Залишкова вартість законсервованих основних
    засобів

15. Залишкова вартість мобілізаційних ресурсів
    (у частині основних засобів)

16. Залишкова вартість основних засобів, що
    передаються на утримання орендарю
    (ряд. 12 + ряд. 13 + ряд. 14 + ряд. 15)

17. Матеріальні ресурси, якими укомплектовані
    об'єкти цивільної оборони

18. Мобілізаційні ресурси (в частині оборотних
    засобів)

19. Вартість основних і оборотних засобів, що
    передаються на утримання орендарю, всього
    (ряд. 16 + ряд. 17 + ряд. 18)

              III. Майно, що передається орендареві
                        на умовах кредиту

20. Балансова вартість цінних паперів

21. Грошові кошти та їх еквіваленти

22. Векселі одержані

23. Дебіторська заборгованість за вирахуванням
    резерву сумнівних боргів

24. Кредиторська заборгованість
    (розділи "Пасиву балансу" II+III+IV+V)

      у тому числі:

24.1  кредиторська заборгованість за товари
      та роботи і послуги, пов'язані з
      придбанням товарів

24.2  інша кредиторська заборгованість

25. Вартість майна, що надається орендареві на
    умовах кредиту  (ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 +
    ряд. 23 - ряд. 24).
    Якщо ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 < ряд. 24,
    то ряд. 25 = ряд. 20

              IV. Майно, що викуповується орендарем

26. Виробничі запаси

27. Незавершене виробництво

28. Готова продукція

29. Товари

30. Малоцінні та швидкозношувані предмети

31. Витрати майбутніх періодів

32. Кредиторська заборгованість, яка виникла у
    зв'язку з придбанням оборотних матеріальних
    засобів (товарів та робіт і послуг, пов'язаних
    з придбанням товарів) і не врахована під час
    визначення суми кредиту, що надається
    орендареві. Якщо:
    (ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 -
    - ряд. 24) > 0, то ряд. 32 = 0;
    (ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 -
    - ряд. 24) < 0, а за абсолютною величиною
    (ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 +  ряд. 23 -
    - ряд. 24) > ряд. 24.1, то  ряд. 32 = ряд. 24.1;
    (ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 -
    - ряд. 24) < 0, а за абсолютною величиною
    (ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 -
    - ряд. 24) < ряд. 24.1, то ряд. 32 = (ряд. 20 +
    + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 - ряд. 24)

33. Вартість майна, що викуповується орендарем
    (ряд. 26 + ряд. 27 + ряд. 28 + ряд. 29 +
    ряд. 30 + ряд. 31 - ряд. 32)
 

 Голова комісії         _____________    _________________________
                          (підпис)         (прізвище та ініціали)

 Члени комісії:         _____________    _________________________

                        _____________    _________________________

                        _____________    _________________________

 

Додаток 3

до Методики розрахунку плати за оренду майна

оренду  майна комунальної власності

територіальної громади міста

Базові ставки орендної плати

за приміщення оренду  майна комунальної власності територіальної громади міста відповідно до мети використання приміщень орендарем

№ п/п

Цільове призначення використання орендованого майна

Базова орендна ставка % вартості

1

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності,

Розміщення:

туристичних агентств,

пунктів обміну валюти,

комерційних банків,

авторемонтних майстерень,

здійснення торгівлі промисловими та продуктовими товарами,

надання юридичних консультацій,

консалтингових та нотаріальних послуг,

надання послуг у сфері радіотелефонного обслуговування;

розміщення офісів фізичних та юридичних осіб,

розміщення госпрозрахункових організації та ін.

 

 

35

2

Розміщення закладів, що надають:

стоматологічні послуги;

послуги медичного обслуговування та послуги у сфері охорони здоров'я

 

30

3

Розміщення аптек

25

4

 Розміщення закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

20

5

Розміщення суб’єктів  господарювання, що здійснюють:

торгівлю шкільним приладдям

5

6

 Розміщення суб’єктів  господарювання, що здійснюють:

 виробничу   діяльність,

надання   послуг   з побутового обслуговування населення

надання послуг з опалення бюджетним   та  іншим установам, населенню

 

 

20

20

3

7

  Розміщення суб’єктів  господарювання, що здійснюють:

   харчування    дітей     в     закладах     освіти (приготування їжі)

  буфети

 

1

5

8

 Розміщення політичних партій

 

 

30

9

Розміщення комунальних підприємств, засновниками яких є органи влади та органи місцевого самоврядування

5

10

Розміщення громадських організацій

 

5

11

Розміщення торгівельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів

15

12

Розміщення лікарняної каси, районної організації Товариства Червоного Хреста України

1

13

Інші види діяльності, що не увійшли до переліку

10

 

Додаток 4

до Методики розрахунку плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста

Коефіцієнти та їх значення, які враховують характеристику приміщень, що застосовуються при визначенні орендної плати

К1-коефіцієнт, що  враховує місцезнаходження приміщення по зонах

К2 – коефіцієнт що враховує розміщення приміщення в будинку

К3 – коефіцієнт  що враховує відсутність комунальних зручностей

К4 – коефіцієнт що застосовується для приміщень з окремим виходом на вулицю

  І ,ІІ Центральна зона

К1=1,3

Перший поверх К2=1,1

Каналізація КЗ=0,95   

З окремим виходом К4 = 1,1

Середня  зона  К1=1,2

 

Другий поверх і вище К2=1,0

Водопровід КЗ=0,95

Без окремого виходу К4 = 1,0

Переферійна  зона   та  с.Більшовик

К1 = 1,15

Напівпідвал К2=0,9

Центральне опалення К3 = 0,95

 

 

Підвал К2=0,7

Разом не менше К3 = 0,9

 

 

Складські, допоміжні приміщення К2 = 0,7

 

 

*  зони  міста   -  рішення  міської  ради  від 05.09.2007 р

 

Додаток  4

до рішення  міської  ради
від ________ 2013 року №

Типовий договір

оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл району

__________________                                 «______»___________200__ р.

         (місце  укладання)

______________________________________________________________________________________________________

                                                            (повна назва Орендодавця)

________________________________________________(надалі - Орендодавець) в особі

____________________________________________________________________________

                                                      (посада, прізвище, ім’я , по батькові )

що діє на підставі _______________________________________________, з одного боку

                                                                             (назва документа)

та _________________________________________________________________________

                                                                     (повна назва особи орендаря)

(далі – Орендар) в особі _____________________________________________________,

                                                                    (посада, прізвище, ім’я , по батькові )

 

з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець  на підставі  протоколу конкурсної комісії від _____________ _______________передає,  а Орендар  приймає  в  строкове платне користування      нерухоме     майно      (далі      -      Майно),      загальною площею ____________м2, розміщене на земельній ділянці , площею _______ м2,   за           адресою: __________________________________________________________________________________

на ___________   поверсі  (ах), вартість  якого   визначена  на  підставі   балансу   і   становить  залишкову  балансову вартість у сумі_________            грн.

    Майно передається в оренду з метою _______________________________________

______________________________________________________________________________        

                     2. Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1.Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі,  але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання - передачі Майна. (Додаток до Договору .)

2.2.Передача Майна в  оренду не тягне  за  собою  виникнення  в
орендаря права  власності на це Майно.

Власникам Майна залишається територіальна громада міста. Орендар користується ним протягом строку оренди.

 2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, яка визначена в акті приймання-передачі орендованого Майна .

2.4. У разі припинення цього Договору Майно повертається Орендарем Орендодавцю аналогічно до порядку, встановленому при передачі Майна Орендарю цим Договором.

Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі. З цього дня припиняється нарахування орендної плати.

2.5.Обов'язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.

3. Орендна плата

3.1.Орендна плата визначається на підставі Методики і становить без ПДВ за перший місяць оренди_____________грн., або визначається за результатами конкурсу.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

У разі, якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди (у зв'язку з відсутністю даних про індекс інфляції), цей пункт викладається в такій редакції.

3.1.1. Орендна плата визначається на підставі Методики і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції) -_________грн.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Орендна плата за перший місяць оренди -__________________    визначається

шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за________________      .

(місяці, роки)

3.2.Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

У випадку користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди), добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.  

3.3. Орендна плата  перераховується Орендодавцю до 10 числа наступного місяця, після місяця, за який здійснюється платіж.

3.4.До орендної плати не включаються плата за комунальні послуги: забезпечення електроенергією, теплом, водопостачання та водовідведення, вивіз твердих відходів,  обслуговування та ремонт комунальних мереж, елементів   приміщень,   догляд   за   прибудинковою   територією,   охорона внутрішньої   території,   її   упорядкування   та   витрати   на   утримання орендованого майна, які згідно з договором оренди зобов'язується надавати Орендодавець. Такі суми сплачуються Орендарем окремо за відповідними договорами.

3.5.Розмір орендної плати та комунальних послуг у беззаперечному порядку переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики її розрахунку,  змін централізованих цін  і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6.Плата за надані  послуги:   експлуатаційні,  забезпечення  електроенергією,  теплом, водою   та   інші   перераховані   несвоєчасно,   або   не   в   повному   обсязі, стягується відповідно до чинного законодавства України.

3.7.Наднормативна сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю,
підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в
рахунок наступних платежів. 

 3.8. Зобов'язання Орендаря (крім бюджетних організацій) бо сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді авансової оплати в розмірі не менше ніж орендна плата за 1 місяць.

3.9. Орендна плата перерахована несвоєчасно або не у повному обсязі, перераховується "Орендодавцю" з урахуванням пені у розмірі подвійної облікової  ставки  Національного   банку  України   від   несплаченої  суми заборгованості    за    кожний    прострочений    календарний    день    оплати відповідно до чинного законодавства України.

У разі якщо на дату сплати орендної плати заборгованість по ній складає загалом не менше ніж два місяці, орендар також сплачує штраф у розмірі 10% від суми заборгованості                      ( крім бюджетних організацій у випадку затримання бюджетних призначень).

3.10. У разі припинення (розірвання) договору оренди Орендар сплачує орендну плату по день повернення майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість по орендній платі, якщо така виникла, в повному обсязі, враховуючи відповідні санкції.

3.11.У разі зміни діючих тарифів на оренду нежитлового приміщення, орендна плата відповідно змінюється, починаючи з строку введення нового тарифу, про що укладається нова додаткова угода.

4. Використання амортизаційних відрахувань

4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються Орендарем і використовується ним на повне відновлення орендованого  Майна.

4.2.    Поліпшення    орендованого    Майна,    здійснені    за    рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної  громади міста.

5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його
призначення  та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату,   комунальні  послуги  та витрати  за утримання орендованого майна.

5.3.Своєчасно за свій рахунок здійснювати поточний та капітальний ремонт орендованих основних фондів. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. В разі необхідності виконання капітального ремонту орендованого майна, Орендар попередньо погоджує кошторис з Орендодавцем та умови його виконання.
          У разі якщо орендар подає заяву на погодження орендодавцем здійснення
невід'ємних   поліпшень   орендованого   майна,   він   зобов'язаний   надати експертний висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних поліпшень,

5.4.Не проводити переобладнання та реконструкцію приміщення без дозволу Орендодавця.

5.5. Орендар зобов'язаний за свій рахунок провести всі протипожежні заходи, а також протягом 10 днів після заселення оформити в органах державного   пожежного   нагляду  дозвіл   на  експлуатацію   орендованого приміщення, з наданням копії дозволу, оформленого в органах державного пожежного нагляду, Орендодавцю.

5.6.Орендар в орендованому приміщенні несе відповідальність за
дотримання правил пожежної безпеки, за свої кошти забезпечує орендоване
приміщення засобами пожежної безпеки.

5.7.У    разі    припинення    або    розірвання    Договору    повернути Орендодавцеві орендоване Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.8. Орендар    відшкодовує   витрати   Орендодавця   за   утримання орендованого Майна та надані комунальні послуги Орендарю.

5.9. Забезпечувати безперешкодний доступ в орендоване приміщення представників Орендодавця.

5.10.У  разі   зміни  розрахункового  рахунку,   назви   підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

5.11.Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

5.12 Не передавати орендоване  майно у  суборенду, без наявності  дозволу на  вказані дії , тобто – без рішення  Долинської  міської  ради .

5.13 Орендар  зобов’язаний   за  свій  рахунок   здійснити  організаційно  господарські. технічні  та  інші  заходи  щодо  отримання   всіх  необхідних  дозволів  пов’язаних  з  його  діяльністю, які передбачені  законодавством  україни, з  наданням копії дозволу  орендодавцю.

5.14. проводити   обов’язкове  страхування    майна. взятого ним  в оренду .

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати    орендоване    Майно    відповідно    до    його призначення та умов цього Договору.

6.2.Самостійно здійснювати господарську діяльність у межах,визначених статутом створеного ним господарського товариства, чинним законодавством України та цим Договором.

6.3. В установленому порядку з дозволу Орендодавця вносити зміни до складу  орендованого  Майна,   проводити  його  реконструкцію,  технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.

6.4.Самостійно    розподіляти    доходи,    отримані    в    результаті використання орендованого Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).

6.5. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця.

7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:

7.1.Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором по акту  приймання-передачі  Майна,  який  підписується  одночасно  з  цим Договором

7.2.Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися
орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3.У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір за таких самих умов з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. Відшкодовувати    Орендарю    вартість    зроблених    останнім невідокремлюваних поліпшень орендованого майна, за наявності дозволу Орендодавця   на  такі   поліпшення   в   межах   суми   збільшеної  вартості орендованого майна в результаті таких поліпшень.

7.5.У судовому порядку Орендодавець може бути звільнений від  обов'язків     відшкодовувати     Орендарю     вартість     невідокремлюваних  поліпшень орендованого майна, якщо доведе, що витрати Орендаря на ці  поліпшення не підвищують вартість орендованого Майна.

 7.6. Здійснювати контроль за станом об'єкта оренди.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати    наявність,    стан,    напрями    та    ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2.Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання: в разі погіршення стану орендованого Майна  та внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.3. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1.За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2.Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

10. Строк чинності, умови, зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на ____ роки , що діє з  «_» 20__ р. до «_»20___ р. включно.

10.2.Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладання, законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.

10.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди  сторін.  Зміни та доповнення,  що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

10.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням    господарського    суду    у    випадках,    передбачених    чинним законодавством.

10.5. У   разі    припинення,    або   розірвання   Договору , поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються   власністю   Орендаря,   а  невідокремлювальні поліпшення  - власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого Майна в результаті зазначених невідокремлювальних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

10.6.У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця   при   обов'язковій   наявності   дозволу   органу,   уповноваженого управляти об'єктом оренди, Договір вважається продовженим на той самий термін  і за тих самих умовах, які  були передбачені  цим Договором. Зазначені   дії   оформляються   додатковою   угодою,   яка   є   невід'ємною частиною договору.

10.7.Реорганізація   Орендодавця   чи   Орендаря   або   перехід   права власності на орендоване Майно третім особам не визначається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність      для      нового      власника      орендованого      Майна      (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.8.Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;   

- відчуження (у тому числі шляхом приватизації) орендованого майна орендарем (або за участю орендаря);

- загибелі орендованого Майна;

- достроково   за   взаємною   згодою   сторін   або   за   рішенням   суду, господарського суду;
     - банкрутства Орендаря;

     - ліквідації Орендаря-юридичної  особи або Орендодавця;

- у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа);

- несплати протягом двох  місяців орендної плати, комунальних та інших

послуг, наданих  них Орендодавцем (за відповідними договорами);

- у разі відмови Орендаря укласти нову додаткову угоду про встановлення нової орендної плати у разі зміни Методики розрахунку орендної плати за оренду нерухомого майна;

- в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

10.9.У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом  трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю. У разі, якщо  Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.10. Майно    вважається    поверненим    Орендодавцю    з    моменту підписання сторонами акта приймання-передачі. Обовязок по складанню акта приймання-передачі при поверненні майна покладається на Орендаря.

10.11. Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення Майна,
Орендодавець має право вимагати від  Орендаря сплати неустойки у розмірі
подвійної плати за користування Майном  за час прострочення.

10.12. Взаємовідносини   сторін,   не   врегульовані   цим   Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.13.Цей Договір укладено в 3-х (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

11. Платіжні та поштові реквізити сторін

Орендодавець_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Орендар ___________________________________________________________________

12.Додатки

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.

До цього Договору додаються:

розрахунки орендної плати;

акт приймання-передачі орендованого Майна;

«ОРЕНДОДАВЕЦЬ»                                                               «ОРЕНДАР»

 

 

                                                                                                       Додаток до Договору

                                                                                                       оренди № ___ від ______ 20

 

АКТ

приймання –передачі

 

 

від_____________ 200   р.                                                       м.Долинська

 

 

Акт складений у тім, що ________________________________________________________ передає, а _______________________________________________________________________

приймає в оренду строком на _______ приміщення, розташоване за адресою

__________________________________________________________________________

 

 

Балансова вартість, грн.

Сума зносу,грн..

Залишкова вартість, грн.

Загальна площа, кв.м.

Передається в оренду, кв.м.

Вартість переданого в оренду приміщення, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика приміщення

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

 

Передав:                                                                                     Прийняв:

 

 

Додаток 5

до рішення  міської ради

від _________2013 року №

 

Порядок і умови надання пільг

щодо орендної плати орендарям майна  комунальної власності територіальної громади міста

 Пільги надаються орендарям майна комунальної власності територіальної громади міста з метою підвищення привабливості об’єктів оренди та залучення орендарів до виконання  соціальних завдань у місті .

1. Надання пільг здійснюється  за наявності наступних умов :

- об’єкт оренди має важливе соціальне значення  (діяльність орендаря включає надання послуг пільговим категоріям громадян) ;

- орендар бере фінансову участь у реалізації проектів по виконанню соціально-економічних завдань в місті ;

- орендар здійснює  покращення  охорони навколишнього природного середовища, екологічного стану території;

- орендар надає пільгові освітні, мистецькі, спортивні, соціальні послуги  для дітей ;

- орендар організовує і проводить благодійне харчування соціально незахищених верств населення.

2. Пільги щодо орендної плати надаються шляхом зменшення орендної плати  у   відсотках до  встановленої згідно договору оренди.

3. Пільга надається у розмірі не вище 70 %  від встановленої орендної плати.

4. Пільга надається з дати укладення додаткової угоди до договору оренди, терміном до одного року.

5. Орендар подає орендодавцю :

- заяву з обґрунтуванням доцільності про надання пільги щодо сплати орендної плати;   

- копію укладеного договору оренди з додатками;

- пропозиції про розмір пільг щодо орендної плати із зазначенням терміну, на який бажано їх одержати;

- документи, що засвідчують витрати орендаря  по здійсненню  заходів,   зазначених у п.1 даного  Порядку.       

В окремих випадках на вимогу орендодавця орендар подає інші інформаційно-довідкові матеріали.

7. Орендодавець за  погодженням  уповноваженого  органу десятиденний  термін з дня надходження заяви та документів, зазначених у п. 5 даного  Порядку, готує проект додаткової угоди про надання пільг   до договору оренди  або висновок про відмову у наданні пільг та подає їх  до постійної  комісії Долинської міської ради з  питань  діяльності  ради  депутатської етики , регламенту ,  законності діяльності  громадських  рухів  та  організацій для узгодження.

8. Комісія  у десятиденний  термін розглядає подані документи та  приймає відповідні рекомендації і надсилає їх орендодавцю.

9. Орендодавець у триденний термін після отримання висновків комісії укладає з орендарем додаткову угоду, яка є невід'ємною частиною основного договору оренди.

10. У додатковій угоді обов’язково зазначається  розмір пільг та терміни  їх надання, умови, за яких такі пільги надаються, виконання зобов'язань та відповідальність за їх невиконання, за згодою сторін можуть бути передбачені й інші умови.

11. Контроль за виконанням умов, на яких надана пільга, покладається на орендодавця.

 

 

 

 

 

 

 

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання