вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про викладення у новій редакції типового договору оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Долинська (нежитлових приміщень, розташованих у житлових будинках)

ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 22 лютого 2013 року                                                                            № ____

м. Долинська

Про викладення у новій редакції типового

договору оренди нерухомого майна комунальної

власності територіальної громади

м. Долинська (нежитлових приміщень,

розташованих у житлових будинках) 

     Розглянувши клопотання Комунального підприємства «Координаційний центр по обслуговуванню населення» від 14.12.2012 р. № 1109 щодо викладення у новій редакції типового договору оренди нерухомого майна, що  належить до  комунальної  власності  територіальної  громади м. Долинська (нежитлових приміщень, розташованих у житлових будинках), затвердженого рішенням міської ради від 15.12. 2011 р. № 334, з метою врегулювання окремих питань щодо користування зазначеним майном та сплати орендної плати, керуючись статями 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Міська рада

ВИРІШИЛА:

     1. Визнати Додаток № 1до рішення міської ради від 15.12. 2011 р. № 334 – типовий договір  оренди  нерухомого майна, що  належить до  комунальної  власності  територіальної  громади м. Долинська (нежитлових приміщень, розташованих у житлових будинках), таким, що втратив чинність.

     2. Затвердити додаток 1 до Положення про надання в оренду майна, яке відноситься до комунальної власності територіальної громади міста, а саме допоміжних приміщень (підвальні приміщення, сміттєзбірники, колясочні (кладовки) - типовий договір  оренди  нерухомого майна, що  належить до  комунальної  власності  територіальної  громади м. Долинська (нежитлових приміщень, розташованих у житлових будинках) у новій редакції (додається).

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, діяльності громадських рухів та організацій.

 

Міський голова                                                                С. Зеленокорінний

 

Додаток 1 до рішення міської ради від 22.02. 2013 р. № ___ 

Додаток до Положення про

надання в оренду майна, яке відноситься

до комунальної власності територіальної

громади міста,а саме допоміжних приміщень

(підвальні приміщення, сміттєзбірники, колясочні (кладовки)

ДОГОВІР  ОРЕНДИ  № ___

 нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Долинська

(нежитлових приміщень, розташованих у житлових будинках) 

                 м. Долинська                                                                           «______»__________  201__ року                                                 

Комунальне підприємство «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській раді, в особі начальника ____________________________, що діє на підставі Статуту, надалі Орендодавець з одного боку, та _________________________________________, надалі Орендар”, з іншого боку,  уклали цей договір, надалі “Договір”, про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування (в оренду) на умовах, визначених Договором, нежитлове приміщення у будинку № ______ за адресою: 28500, Кіровоградська область  м. Долинська, вул. _______________,  площею ______ м2, за цільовим призначенням як для __________________ Право на Оренду яких набув на підставі рішення виконавчого комітету Долинської Міської ради від _________20___р. №_____ Укладення договору можливе  лише  за наявності письмового погодження  жителів _______-го під’їзду  будинку  в якому знаходиться не житлове приміщення .

1.2.Передане в оренду нежитлове приміщення є майном комунальної власності територіальної громади міста Долинська.

2.Об’єкт оренди.

2.1.Об’єктом оренди є нежитлове приміщення  загальною площею ______ м2, розміщене у будинку № ____ по вул. ________________,  в м. Долинська  (далі – Об’єкт оренди), що знаходяться на балансі Орендодавця .

3.Умови передачі та повернення Об’єкта оренди

3.1.Орендар вступає у строкове платне користування Об’єктом оренди  з  моменту  підписання  акту  приймання-передачі  Об’єкта оренди, що є додатком до Договору.

3.2.У разі припинення дії цього договору Орендар зобов’язаний повернути Орендодавцеві Об’єкт оренди у стані не гіршому, ніж він був одержаний, згідно з актом приймання передачі, в термін, що вказаний в листі Орендодавця про припинення дії договору, рішення суду чи визначений за згодою сторін, оформленого в письмовій формі.

3.3. Об’єкт оренди вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акту приймання-передачі.

4. Орендна плата та розрахунки між сторонами.

4.1. Нарахування орендної плати починається з дати підписання  Договору.

4.2.Орендна плата визначається на підставі Методики і становить з ПДВ за перший місяць оренди ______ грн.( -------------------------------------------), або визначається за результатами конкурсу.

4.3.Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

У випадку користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди), добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.  

4.4. Орендна плата перерахована несвоєчасно або не у повному обсязі, перераховується "Орендодавцю" з урахуванням пені у розмірі подвійної облікової  ставки  Національного   банку  України   від   несплаченої  суми заборгованості    за    кожний    прострочений    календарний    день    оплати відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Орендна плата за орендований Об’єкт сплачується Орендарем щомісячно в строк до 15 числа кожного наступного місяця. Орендна плата складається з розрахунку __________ грн. за 1 м²  займаної площі. Орендна плата складає  ________ грн. в місяць.

4.6. Орендар самостійно сплачує орендну плату. Нарахування та сплата  ПДВ на суму орендної плати здійснюється Орендарем у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.7.Відповідальність за вірність перерахування орендної плати на належний рахунок (визначений орендодавцем) несе Орендар.

4.8.Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї із сторін у разі  зміни цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

4.9. У разі несвоєчасного виконання зобов’язань за Договором щодо орендної плати, Договір може бути розірваний достроково на вимогу Орендодавця.

4.10. У разі припинення дії договору, нарахування орендної плати припиняється з дати підписання акту приймання-передачі Об’єкта оренди

5. Права та обов’язки Орендаря

5.1.Орендар має право:

5.1.1. Вимагати зміни умов Договору, якщо через обставини, за які він не відповідає, змінилися умови господарювання, передбачені Договором, або істотно погіршився стан Об’єкта оренди у випадку форс-мажорних обставин.

5.1.2.  Здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення та поліпшення Об’єкта оренди тільки  при наявності письмової згоди Орендодавця, за умови обґрунтування необхідності проведення цих робіт. Перелік необхідних документів для надання згоди визначає Орендодавець.

5.1.3.  Залишати за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

5.1.4.   Вносити пропозиції Орендодавцеві щодо внесення змін до умов Договору.

5.2.  Орендар зобов’язаний:

5.2.1. Використовувати Об’єкт оренди тільки за цільовим призначенням у відповідності до пункту 1.1. Договору.

5.2.2.“Орендарю” категорично забороняється зберігати в займаному приміщенні паливно-мастильні, вибухонебезпечні, легкозаймисті речовини та лісоматеріали, а також продукти харчування.

5.2.3.  За рахунок власних коштів забезпечувати охорону прийнятого в оренду Об’єкта оренди на підставі матеріальної відповідальності з відшкодуванням понесених збитків у встановленому порядку.

5.2.4. За умови наявності у приміщенні систем тепло-, водо-, газо-, електропостачання,  обов’язково отримати у Орендодавця технічні умови на електропостачання,  укласти договори на експлуатаційне обслуговування об’єкта оренди та на постачання цих послуг з відповідними підприємствами в 30-денний термін з моменту підписання цього Договору та надати копії вищевказаних договорів Орендодавцю.

5.2.5.  Сплачувати орендну плату за об’єкт оренди у розмірі та у термін згідно з цим Договором.

5.2.6. Здійснювати звірку розрахунків та платежів орендної плати із Орендодавцем не менш ніж один раз в квартал з підписанням акту звірки.

5.2.7. Привести Об’єкт оренди в належний стан, який відповідатиме протипожежним та санітарним вимогам, постійно підтримувати його. Щороку проводити поточний ремонт за власні кошти. Відповідність стану Об’єкта оренди протипожежним та санітарним вимогам повинна бути узгоджена з відповідними службами міста.

5.2.8. За умови наявності інженерних мереж, не допускати пошкоджень систем постачання тепла, води, газу та електроенергії в Об’єкті оренди. При виникненні таких пошкоджень з вини Орендаря проводити ремонт за власні кошти. Ці витрати не можуть бути віднесені до поліпшень Об’єкта оренди.

5.2.9. За рахунок Орендаря утримувати у належному стані фасад будинку та територію прилеглу до Об’єкта оренди, ремонтувати тротуари. Забезпечити освітлення прилеглої території. Дотримуватись законодавства України про відходи.

5.2.10. Проводити реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення Об’єкта оренди  лише за письмовою згодою Орендодавця  при умові  обґрунтування необхідності  проведення  цих робіт та при наявності узгодженої проектно-кошторисної  документації, копію якої Орендар має надавати Орендодавцю.

5.2.11. По закінченні строку дії Договору повернути Орендодавцю Об’єкт оренди у належному стані, придатному для подальшої експлуатації (з урахуванням змін у його стані та зношення), про що оформлюється акт приймання-передачі. При цьому сплатити орендну плату по момент підписання цього акту. У разі затримання повернення майна Орендодавцеві Орендар несе повну відповідальність за Об’єкт оренди до підписання акту приймання-передачі.

5.2.12. Надавати можливість Орендодавцю в будь-який час здійснювати перевірку виконання умов Договору, яка здійснюється в присутності Орендаря або його представника.

5.2.13. Письмово, рекомендованим листом, у двадцятиденний термін повідомляти Орендодавця про зміну адреси, юридичної  адреси, реквізитів, коду ЄДРПОУ, телефонів.                               

5.2.14. Приймати часткову участь у загальних для всієї будівлі витратах, у тому числі у ремонті  покрівлі і фасаду.

5.2.15. Узгодити цільове призначення використання Об’єкта оренди приміщення з органами пожежної безпеки,  з санітарно – епідеміологічною службою міста.

5.2.16.  Забезпечити цілодобовий доступ   до орендованого приміщення  аварійних бригад, або представника Орендодавця.

5.2.17.  Відповідати за виконання своїх обов’язків, передбачених цим договором.

5.2.18.  Не передавати  орендоване майно в суборенду без наявності дозволу на вказані дії, тобто -  без рішення Долинської міської ради. 

6.  Права та обов’язки Орендодавця

6.1.Орендодавець має право:

6.1.1.У будь-який час здійснювати перевірку виконання умов Договору, контролювати стан та ефективність використання Об’єкта оренди.

6.1.2.Вимагати від Орендаря дострокового розірвання Договору та відшкодування збитків, якщо:

а) Орендар не вносить орендну плату протягом одного місяця;

б) Орендар без дозволу Орендодавця передав Об’єкт оренди або його частину в користування іншій особі;

в) у разі невиконання ним своїх зобов’язань по Договору.

6.1.3.Вимагати змін умов Договору в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.1.4.У випадку невиконання Орендарем обов’язку, щодо повернення Об’єкта оренди Орендодавець має право вимагати від орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування Об’єктом оренди за час прострочення.

6.2.Орендодавець зобов’язаний:

6.2.1. Передати Орендарю Об’єкт  оренди  у триденний термін з моменту підписання цього договору. Приймання-передача об’єкта оформлюється відповідним актом, який підписується Сторонами. Акт приймання-передачі є додатком  до Договору.

7.  Майнова відповідальність сторін

7.1.Шкода, заподіяна орендарем об’єкту оренди відшкодовується ним в повному обсязі.

7.2.За невиконання або неналежне виконання умов Договору оренди Сторони відшкодовують завдані збитки у відповідності з чинним законодавством.

7.3. Відповідальність за протипожежну безпеку  несе Орендар . У випадку  порушення правил пожежної безпеки і виникнення пожежі з вини Орендаря, завдані збитки нанесені пожежею відшкодовуються за рахунок Орендаря.

7.4. Уразі виникнення аварійної ситуації  Орендодавець не несе відповідальність за пошкоджене майно Орендаря.

8. Строк дії Договору, умови і порядок внесення змін і доповнень,

 припинення та продовження Договору. 

8.1.Строк дії Договору встановлюється з  «____»_________201__ року до «____» ________201__року.

8.2. Якщо за місяць  до закінчення терміну дії Договору жодна із сторін не висловила наміру   

розірвати його, договір вважається продовженим на той  самий строк.

8.3. Якщо Орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця поліпшення Об’єкта оренди, які неможливо відокремити від Об’єкта оренди інакше як із завданням йому шкоди, то у разі припинення Договору ці поліпшення залишаються у власності територіальної громади міста Долинська.

8.4. Вартість поліпшень Об’єкта оренди, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, які не можуть бути відокремленими від нього інакше як із завданням йому шкоди, компенсації не підлягає. Ці поліпшення є власністю територіальної громади міста Долинська.

8.5. Договір припиняється внаслідок:

  • закінчення строку його дії;
  • достроково  на вимогу  Орендодавця.

8.6. У разі припинення дії договору або його розірвання Орендодавець має письмово повідомити Орендаря про дату передачі Орендарем Об’єкта оренди Орендодавцю. Передача Об’єкта оренди оформляється актом приймання-передачі, який підписується Сторонами Договору. Разом з Об’єктом оренди Орендар має передати Орендодавцю ключі від Об’єкта.

Терміном прострочення повернення Об’єкта оренди є період з моменту встановленого для повернення Об’єкта оренди до моменту підписання акту приймання-передачі.

8.7.Взаємовідносини сторін, не врегульовані Договором, регулюються чинним законодавством.

8.8.Договір складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються:

Один примірник – у Орендодавця;

Один примірник – у Орендаря;

Юридичні адреси сторін:

Орендодавець:                                                                               Орендар:

Комунальне підприємство „Координаційний

центр по обслуговуванню населення” при

Долинській міській раді  р/р ____________

код. ЄДРПО 33006271 МФО 323475

_____________________________________

____________________________________

 

Начальник КП «Центр»

 

              _____________________________

              _____________________________

              _____________________________ 

              _____________________________

              _____________________________

              _____________________________

              _____________________________           

____________    ___________                                                              _______________   ____________

М.П.                                                                                    

 

 

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання